Ná? sortiment

Copyright

  • Provozovatelem Internetovych stránek www.anoukje.com je Sconto Nábytek s.r.o. Nositelem autorskych práv k těmto stránkám je Sconto Nábytek s.r.o.

  • Obsah Internetovych stránek www.anoukje.com je chráněn autorskym zákonem. Kopírování nebo dal?í ?í?ení text?, fotografií v?etně aplikací bez písemného souhlasu autor? není dovoleno a je nezákonné. Prohlí?ení Internetovych stránek www.anoukje.com je bezplatné.

  • V souladu se zákonem ?. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskym a o změně některych zákon? (autorsky zákon) v?etně pozděj?ích vyhlá?ek je provozovateli umo?něno vykonávat majetková práva k těmto Internetovym stránkám.

  • Sconto Nábytek s.r.o. vyvíjí maximální úsilí, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. P?esto nem??e Sconto Nábytek s.r.o. zaru?it naprostou p?esnost jejich obsahu. Provozovatel neru?í za správnost a úplnost informací na Internetovych stránkách a m??e kdykoliv bez p?edchozího upozornění provádět změny obsahu i funk?ních mo?ností. Provozovatel nenese ?ádnou odpovědnost za p?ípadné ?kody, které u?ivatel?m mohou vzniknout v souvislosti s u?íváním stránek.

  • Ve?keré popisy produkt? byly exluzivně vytvo?eny firmou Sconto Nábytek s.r.o. Jakákoli ?ást webovych stránek spole?nosti (zejména popisy a vyobrazení prodávanych produkt?) nesmí byt zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zp?ístupněna ve?ejnosti bez p?edchozího písemného svolení dr?itele autorskych práv. Poru?ování autorskych práv bude postihováno dle zákona!

  • Vzhledem k ?astému poru?ování autorskych práv jsou stránky od 1. 7. 2006 monitorovány auditorem.
天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影