Ná? sortiment

Kdy? pro kuchyni, tak do SCONTA

V ka?dém z 8 kuchyňskych studií si m??ete vybrat z více ne? 40 vystavenych kuchyní
r?znych styl? a barevnych provedení.
 Na?i pe?livě pro?kolení odborníci vám pomohou p?eměnit sny ve skute?nost. 

Kuchyně na míru

Povězte nám, jak má va?e vysněná kuchyně vypadat a my za?ídíme v?e ostatní. Sestavíme kuchyni tak, aby odpovídala va?im p?áním a pot?ebám. V závislosti na prostoru plánujeme kuchyně r?znych tvar? a velikostí. Mezi nejoblíbeněj?í tvary pat?í rohová kuchyně, kuchyně do U nebo kuchyně s ostr?vkem. Pohodlí a dlouhou vydr? pak zajistí kvalitní materiál a nejmoderněj?í technologie.


DOMLUVTE SI NEZáVAZNOU SCH?ZKU V JEDNOM
Z NA?ICH 8 KUCHY?SKYCH STUDIí.

Domluvit sch?zku


NáVRH KUCHYNě UMíME P?IPRAVIT I ONLINE, BEZPE?Ně Z POHODLí VA?EHO DOMOVA.

Domluvit plánování

Kuchyňské linky

Rychlé, levné, a funk?ní ?e?ení. Jejich p?ednosti jsou kompaktní rozměry a nízká cena. Po?ízení malé kuchyňské linky je velmi jednoduché: Snadno si ji vyberete v na?em e-shopu, nebo v některém z na?ich obchod?.

 Kuchyňská linka WELCOME X
Ak?ní cena
Ak?ní cena
5 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
9 999 K?
U?et?íte
4 000 K?

 • ?í?ka: 240 cm
 • Vy?ka: 204 cm
 • Hloubka: 60 cm
 Kuchyňská linka DELTA 180
SCONTO Club
5 599 K?
Bě?ná cena
7 279 K?
U?et?íte
1 680 K?

 • ?í?ka: 180 cm
 • Vy?ka: 204 cm
 • Hloubka: 60 cm
 Kuchyňská linka LAUREL
SCONTO Club
19 999 K?
Bě?ná cena
26 999 K?
U?et?íte
7 000 K?

 • Délka: 310 cm
 • Vy?ka: 211 cm
 • Hloubka: 60 cm

Magazín

Na co je dobré p?i nákupu kuchyně nezapomínat?

Kuchyň je st?edobodem ka?dého domova. P?edstavuje místo, kde spole?ně jíme, mluvíme, ?ijeme, diskutujeme, ale také odpo?íváme. Kuchyň by proto měla byt v?dy navr?ena p?edev?ím tak, abychom se v ní cítili p?íjemně  a rádi zde trávili sv?j ?as. Existuje celá ?ada mo?ností, jak se k nákupu nové kuchyně postavit. Nejen proto se vyplatí poradit se s odborníkem, nap?íklad v jednom z 8 kuchyňskych studií SCONTO. V pr?běhu plánování kuchyně je toti? t?eba dbát na ?adu věcí: funk?nost, správně zvolené spot?ebi?e, p?esné p?izp?sobení disponibilnímu prostoru a mnoho dal?ího. Na?i vy?kolení a zku?ení poradci vás na cestě k vysněné kuchyni rádi posunou dále.

 

Kompetentní poradenství v kuchyňském studiu SCONTO

Kuchyň po?izujeme na mnoho let, a proto by měla p?esně slou?it na?im po?adavk?m. Za?íná to u? p?i vyběru kuchyňskych sk?íněk a spot?ebi??, pokra?uje p?es design a kon?í u p?íslu?enství, p?ípadně bezpe?ností pro na?e ratolesti. Kromě toho bychom měli p?emy?let také o tom, zda je kuchyňsky prostor zároveň jídelnou, kam by se měly vejít je?tě st?l a ?idle. Jak vidíte, je toho hodně, co je t?eba pat?i?ně zvá?it. Také proto je tu pro Vás p?ipraven ná? ochotny personál, ktery nabídne r?zné mo?nosti, z nich? si ur?itě vyberete.

天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影