Ná? sortiment

Pou?ení o právu na odstoupení od
kupní smlouvy uzav?ené on-line na
e-shopu SCONTO.CZ

 
Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání d?vodu ve lh?tě 14 dn? ode dne následujícího po dni p?evzetí zbo?í.
 2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby
 3. Pro ú?ely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prost?ednictvím dopisu, faxu, e-mailu, p?ípadně i osobně. M??ete pou?ít p?ilo?eny vzorovy formulá? pro odstoupení od kupní smlouvy, není to v?ak Va?í povinností.
 4. Aby byla dodr?ena lh?ta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, posta?uje odeslat odstoupení od kupní smlouvy p?ed uplynutím p?íslu?né lh?ty.
 5. Po odeslání formulá?e pro odstoupení od kupní smlouvy m??ete vrátit zbo?í na Vámi zvoleny obchodní d?m. P?i vrácení zbo?í se p?ihlaste na informacích obchodního domu.

D?sledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbyte?ného odkladu celou vy?i kupní smlouvy, nejpozději do 14 dn? ode dne, kdy nám do?lo Va?e oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro vrácení plateb pou?ijeme stejny platební prost?edek, ktery jste pou?il(a) pro provedení po?áte?ní transakce, pokud jste vyslovně neur?il(a) jinak. V ?ádném p?ípadě Vám tím nevzniknou dal?í náklady.
 3. Zbo?í bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 14 dn? ode dne, kdy do?lo k odstoupení od kupní smlouvy, za?lete nebo osobně doru?te na nejbli??í pobo?ku spole?nosti Sconto Nábytek s.r.o.
 4. Ponesete p?ímé náklady spojené s vrácením zbo?í.
 5. Odpovídáte pouze za sní?ení hodnoty zbo?í v d?sledku nakládání s tímto zbo?ím jinym zp?sobem, ne? ktery je nutny k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funk?ností.

Dopravné v p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, m??ete k vrácení zakoupeného zbo?í vyu?ít za úplatu smluvního p?epravce spole?nosti Sconto Nábytek s.r.o. (doporu?ujeme zejména v p?ípadě k?ehkého nebo nedostate?ně zabaleného zbo?í). Pokud máte zájem tuto slu?bu vyu?ít, kontaktujte nás na infolinkách 257 893 893 nebo na emailové adrese info@sconto.cz Vyplňte prosím elektronicky formulá? ní?e. Nebo si m??ete formulá? stáhnout, vytisknout, vyplnit a zaslat na na?í adresu viz ní?e.


Formulá? ke sta?ení je k dispozici v PDF zde a ve formátu DOCX zde.

 

Adresát

SCONTO NáBYTEK, s.r.o.
Jeremiá?ova 947
155 00 Praha 5

e-mail: info@sconto.cz
fax.: 257 893 412

Formulá? pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzav?ené p?es e-shop

天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影