Ná? sortiment

P?ístupnost a pou?itelnost stránek

  • Internetové stránky www.anoukje.com jsou navr?eny a zpracovány s ohledem na maximální p?ístupnost obsahu.

  • P?i tvorbě stránek v maximální mí?e p?ihlí?íme k hlavním normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Stránky splňují podmínky pro zve?ejňování informací dálkovym p?ístupem ve shodě s takzvanymi pravidly WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciativa pro bezbariérovy p?ístup), akceptují doporu?ení Best Practice a metodické pokyny "Blind Friendly Web" (projektSjednocené organizace nevidomych a slabozrakych).

  • Obsah i jeho rozvr?ení na stránkách jsou vytvo?eny strukturálním HTML 4.01 Transitional, samotná grafická úprava pak pomocí kaskádovych styl? (CSS). Velikosti text? jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednodu?e zvět?ovat a zmen?ovat pomocí standardních nástroj? internetovych prohlí?e??.

  • Uspo?ádání a ovládání stránek je navr?eno tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlí?e?e, tak i pro osoby se specifickymi pot?ebami (formou alternativního obsahu).

  • Stránky jsou optimalizovány pro bě?ně pou?ívané Internetové prohlí?e?e – MSIE 5.5 a vy??í, Opera 7 a vy??í, Mozilla FireFox a Gecko, Netscape 6.0 a vy??í, rozli?ení obrazovky minimálně 800x600 bod? (doporu?ené rozli?ení 1024x768), hloubka barev HighColor, kódování písma Windows 1250 (font Arial).

  • Stránky umo?ňují tisk vybranych informací na tiskárnách.
天天看看-2020年好看的最新韩国爱情电影-欧美爱情电影-日本爱情电影